พื้นที่สร้างโอกาส ‘หจก.คนไร้บ้าน’

คนไร้บ้าน เป็นกลุ่มประชากรที่มักพบเจอตามเมืองใหญ่ต่างๆ ปัจจุบันในหลายประเทศได้ให้นิยาม “คนไร้บ้าน” (Homeless) ว่าคือ กลุ่มคนที่ไร้ที่อยู่อาศัย ใช้ชีวิตที่อยู่หลับนอนในพื้นที่สาธารณะหรือศูนย์พักพิกสำหรับผู้ยากไร้ ภายใต้เงื่อนไขของความไม่มั่นคง ความยากจน การขาดการเข้าถึงสวัสดิการ และปัญหาทางครอบครัวดังกล่าวนี้

อาจกล่าวได้ว่า เกือบทุกคนมีโอกาสและเงื่อนไขที่ประสบ “อุบัติเหตุทางชีวิต” อันนำไปสู่การเป็นคนไร้บ้านได้ มีรายงานว่า คนไร้บ้านประมาณร้อยละ 40 มีรายได้จากการทำงานรับจ้างทั่วไป ซึ่งเกือบทั้งหมดมีลักษณะเป็นการทำงานที่ปราศจากความมั่นคงและความแน่นอนทางรายได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีลักษณะของการเป็นแรงงานนอกระบบ รองลงมาประมาณร้อยละ 20 มีรายได้จากการขายของเก่า และร้อยละ 12 รายงานว่ามีแหล่งรายได้จากการค้าขาย นอกจากนี้มากกว่าครึ่งล้วนไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และหากลงไปศึกษาอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าคนไร้บ้านส่วนใหญ่มีความสามารถ ศักยภาพในการประกอบอาชีพ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ข้อจำกัดในเรื่องความยั่งยืนในการดำรงชีวิต เพราะไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพได้ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน พุทธมณฑลสาย 2 จึงเกิดการจดทะเบียน หจก.คนไร้บ้านขึ้น เพื่อสร้างอาชีพให้คนไร้บ้านมีอาชีพได้อย่างมั่นคง
หจก.คนไร้บ้าน คืออะไร? จากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายคนไร้บ้านทำให้เกิดการทากิจกรรมด้านอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ การปลูกผักในแปลงรวม เลี้ยงไก่ ปลาดุก เพาะเห็ด การรับซื้อของเก่า การรับเหมาต่อเติม ตัดแต่งต้นไม้ รับขนย้ายและรื้อบ้าน จากกลุ่มอาชีพทางเครือข่ายเห็นว่ามีต้นทุนที่จะสามารถพัฒนาเป็น หจก.คนไร้บ้าน จึงได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดในปี 2559 เพื่อให้เกิดเป็นระบบธุรกิจที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะในการทำงานเพื่อสร้างอาชีพคนไร้บ้าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth