การฝึกทักษะการฟังที่ดี

การฝึกทักษะการฟังที่ดีนั้น ต้องฟังให้เป็น และฟังให้เข้าใจ โดยผู้ฟัง จะต้องฟังทั้งเนื้อหา อารมณ์ และความรู้สึก ซึ่งประกอบด้วย

ฟังด้วยท่าทีใส่ใจ” กระตือรือร้น สบตา ตอบสนองและรับคำ เพื่อแสดงถึงการรับรู้และการรับฟัง
“ฟังอย่างเข้าใจ” สังเกตภาษาท่าทางและน้ำเสียง เพื่อจับอารมณ์และความรู้สึก ไม่ตัดสินผู้พูด ตลอดจนไม่ด่วนสรุป
“ฟังอย่างให้เกียรติผู้พูด” ไม่ขัดจังหวะ ไม่พูดแทรก ไม่ใจลอย และไม่มองเป็นเรื่องขำขันหรือไร้สาระ
“ฟังอย่างตั้งใจ” จับประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ตลอดจนตั้งคำถามเพื่อเพิ่มความชัดเจน
“ฟังลึกซึ้งให้ถึงแก่น” ฟังใจผู้พูด สะท้อนความรู้สึกเพื่อจับอารมณ์ รับรู้ถึงความเชื่อและทัศนคติ
/ขอบคุณ สสส